2022
Juno Beach, FL
NextEra Energy for The Wall Street Journal



Photographer, Miami

Photographer, Miami