2022
Miami, FL
Mojitos across Miami for The Wall Street Journal.